Fugle ved kilde, sø og å 

Rold Skov har tre større søer, hvoraf de to udmærker sig som vigtige fuglelokaliteter.

Områdets største sø, Madum Sø, er af BirdLife International udpeget som IBA-lokalitet. IBA står for ”Important Bird Area”. Udpegningsgrundlaget er søens store betydning som rasteplads for hvinand og troldand. Blandt søens ynglefugle finder vi toppet lappedykker, knopsvane, gråand og blishøne. Hertil kommer et rigt småfugleliv i søens nærmeste omgivelser.

Den anden vigtige fuglesø er Gravlev Sø. I rørskoven omkring søen yngler tre lappedykkerarter, flere forskellige ænder og i toppen af hierarkiet rørhøgen, der yngler regelmæssigt ved søen. Omkring søen optræder fugle som vibe, gøg, rørspurv, rørsanger og bynkefugl for blot at nævne nogle få.

Rold Skovs tredje store sø, St. Økssø, kan næppe betegnes som en fuglesø. Her yngler af og til et enkelt par toppet lappedykker, men ellers er det mest som rasteplads for små flokke af gråand, troldand og hvinand, at søen gør sig ornitologisk bemærket.

De mindre skovsøer og vandhuller i Rold Skov er alle af stor betydning for fuglene, der flere gange dagligt opsøger disse små oaser for at drikke.

Skovens kilder og vandløb har også deres specielle fugleliv. Om vinteren kan du få fine fugleoplevelser for eksempel langs Lindenborg Å. Her raster fugle som lille lappedykker og grønbenet rørhøne, og vandstær kan ses dykke efter vandinsekter.

Gravlev Sø med svaner