Madum Sø

Madum Sø er Himmerlands næststørste sø med et areal på 204 ha. Det dybeste sted befinder sig blot 7,5 meter under overfladen, så det er ikke nogen dyb sø. Søen er formentlig opstået som det, man kalder et  dødishul. En stor klump is er efter sidste istid blevet efterladt under et lag morænegrus og sand. I takt med isklumpens afsmeltning er gruslaget sunket sammen og har dannet en lavning i området.
Vandet i Madum Sø er meget klart. Søvandet er surt og næringsfattigt, men til gengæld er her ingen humusstoffer til at farve vandet brunt, som man kan se det vestpå i Store Økssø.
Tvepibet lobelie

Søen er en såkaldt lobeliesø - opkaldt efter planten Tvepibet Lobelie, der stiller helt specielle krav til vandkvaliteten. Foruden Lobelie findes fine bestande af Strandbo og Brasenføde.

Desværre har der de seneste år været tegn på at søen modtager næringsstoffer udefra. Både luftbåren tilførsel af kvælstof og den mere direkte påvirkning af sommerens hundredvis af badegæster er oplagte syndere. Et tydeligt tegn på denne forurening ses sidst på sommeren i form af algeopblomstring, ligesom bræmmerne med Tagrør er blevet større de seneste år.
Søen har et rigt liv af vandinsekter. Du kan finde Skøjteløber, Hvirvler, Rygsvømmer, Bugsvømmer, Vandkalv samt forskellige larver af Guldsmede, Slørvinger og Vårfluer.

Søen er en betydningsfuld fuglelokalitet og vigtig rasteplads for Hvinand, Troldand samt i mindre omfang Gråand. Forår og efterår gæstes søen af fiskeørn, der under sit træk tager en pause og fouragerer på søens bestand af gedde og aborre.
Som ynglelokalitet er søen ikke af stor betydning. Toppet Lappedykker, Knopsvane og Blishøne er regelmæssigt ynglende.
I dag omkranses den forhenværende hedesø af skov. Mod nordøst udgør skoven dog kun et smalt bælte. Nærmest søen er skoven varieret med fyr, el, bøg og naturligvis birk som de dominerende træer. I skoven træffes alle de almindeligste småfugle med tilknytning til skov samt Musvåge, Duehøg, Spurvehøg, Skovhornugle, Natugle, Sortspætte, Grønspætte og Ravn.

I vintermånederne kommer der spændende gæster nordfra. Sangsvanernes trompeteren ude fra den tilfrosne sø, en morgen med rimtåge, er en uforglemmelig naturoplevelse. Er der våger i isen, kan der ligge andefugle i tusindvis blandt andet Stor og Lille Skallesluger.
 
Madum Sø og de omgivende arealer ejes af hhv. Lindenborg Gods og Willestrup Gods. Det er fredede områder, men med offentlig adgang, og det er muligt at gå rundt om søen på en markeret rute. Alt offentligt fiskeri, al offentlig sejlads og dykning i søen er forbudt.
Ved søens østlige bred findes en stor P-plads. Herfra er der, foruden fint udblik over søen, mulighed for at følge en markeret rute til og rundt om Langmosen - en stor, gammel og meget velbevaret højmose i skoven mod øst. Også i vestenden er der p-plads og badeplads.

Madum Sø